Apelacja jest jedynie częściowo uzasadniona. Ma rację skarżąca kiedy zarzuca bezpodstawne niezaliczenie do długów spadkowych kosztów stypy i nagrobka na łączną kwotę 6.050 zł; nieuwzględnienie dokonanej na rzecz powoda w 1998 r. darowizny w kwocie 1.000 zł; przyjęcie, że doliczeniu do spadku i odliczeniu od zachowku podlega połowa wartości darowizn z powodu pozostawania przez spadkodawcę w związku małżeńskim w dacie dokonania darowizn (1986 - 1989), podczas gdy spadkodawca rozwiódł się w 1985 r., zatem w dacie dokonania darowizn nie pozostawał w związku małżeńskim. Trafny jest także zarzut zasądzenia odsetek od daty doręczenia odpisu pozwu, zamiast od daty wyrokowania oraz zakwestionowania przyjętej przez Sąd Okręgowy metody waloryzacji darowizn z lat 1986 - 1989.opinie o dobrych prawnikachApelacja powódki została oparta na zarzucie naruszenia art. 5 KC przez jego niezastosowanie w sytuacji, w której skutki i prawo pozwanej Spółki (...) wynikające z tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty z dnia 10 maja 2002 r. zaopatrzonego ponownie w klauzulę wykonalności w dniu 29 stycznia 2010 r., powinno doznać ograniczenia, gdyż stanowią nadużycie prawa jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i społeczno- gospodarczym przeznaczeniem prawa. Zgłaszając ten zarzut apelacja podnosi, że powódka nie ma żadnych środków do życia, egzystuje na granicy śmierci biologicznej, sprawy wszczynane przez pozwaną doprowadziły firmę prowadzoną przez powódkę i ją samą do ruiny.Skarżący bronią stanowiska, że wspomniany prawomocny wyrok, zapadły przeciwko upadłemu kontrahentowi, tworzy taki stan prawny, iż wyłączona powinna być dopuszczalność dokonywania w księdze wieczystej, dotyczącej nieruchomości lokalowej, wpisów obciążających tę nieruchomość (wpisów hipoteki) na rzecz wierzyciela hipotecznego, uczestnika postępowania wieczystoksięgowego. W związku z tym wnioskodawcy (właściciele nieruchomości lokalowej) kwestionują wpis hipoteki łącznej na rzecz MSC (uczestnika postępowania), dokonany w dniu 13 maja 2011 r. jaka kancelaria adwokacka do spraw rozwodowychPowód nie wykazał, że cele są zagrzybione, a sprawozdanie sędziego penitencjarnego z kontroli aresztu nie potwierdza tego zarzutu. Naprawy i konserwacje w celach są dokonywane na bieżąco, i to przez ekipy remontowe złożone z samych osadzonych. Konieczność oczekiwania na dokonanie określonej naprawy bądź dostarczenie sprzętu, jest naturalna i nie wskazuje na to, że jakiekolwiek dobra osobiste powoda zostały naruszone.

szukam dobrego adwokata

Zdaniem Sądu Okręgowego nie budzi wątpliwości i ugruntowana w świetle dotychczasowego orzecznictwa jest okoliczność, że pobieranie przez duże sieci handlowe bonusów i premii rocznych, szczególnie sformułowanych jak w umowach łączących strony, a zatem w sytuacji braku ekwiwalentności świadczenia, jest czynem nieuczciwej konkurencji opisanym w art. 15 ust. 1 pkt 4 ZNKU. Powyższy przepis został tak skonstruowany, że w przypadku czynów wymienionych w poszczególnych punktach tego przepisu zachodzi domniemanie, że stanowią one utrudnienia w dostępie do rynku i w niniejszym stanie faktycznym dowód przeciwny nie został skutecznie przeprowadzony.Jak zaś już wyżej wyjaśniono, zachowanie pozwanego nie może zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jednocześnie podkreślić należy, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa art. 5 KC nie może być wykorzystany przez powoda jako źródło powstania prawa podmiotowego, stanowiącego przedmiot jego żądania. Przepis ten stanowi bowiem środek ochrony przed nadużyciem prawa podmiotowego. Wobec tego powołany w apelacji zarzut naruszenia art. 5 KC nie może stanowić samodzielnej podstawy uwzględnienia powództwa, niezależnie od tego, że w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego w ogóle nie można uznać, aby istniała podstawa faktyczna do stwierdzenia, że zachowanie pozwanego było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. ranking najlepszych adwokatow

Komentarze

Popularne posty z tego bloga